VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN COSMETIZE B.V.

COSMETIZE B.V.
Van Leeuwenhoekstraat 11
3846 CA Harderwijk
The Netherlands
(+31)(0)341 45 28 72
www.cosmetize.nl
info@cosmetize.nl

KVK nummer: 59.34.68.17
BTW nummer: NL853433598B01
IBAN nummer: NL09 RABO 0168.9077.39
BIC code: RABONL2U

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 2. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging onzerzijds dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. De wederpartij is aan schriftelijke bevestiging onzerzijds gebonden, indien door haar niet binnen 3 dagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging is
  bevestiging is ontkend.
 3. Indien in deze leveringsvoorwaarden wordt gesproken over leverancier wordt daarmee COSMETIZE B.V. bedoeld. Indien in deze leveringsvoorwaarden wordt gesproken over wederpartij wordt daarmee de afnemer van de van COSTMETIZE B.V. gekochte goederen bedoeld.

NAKOMINGSTERMIJN

 1. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven, deze termijnen gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat COSMETIZE B.V. bij overschrijding in gebreke dient te worden gesteld. Overschrijding van nakomingtermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.
 2. COSMETIZE B.V. mag het opgegeven contractadres als contactadres blijven beschouwen, totdat aan COSMETIZE B.V. een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de wederpartij.

PRIJZEN

 1. Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen af magazijn, exclusief B.T.W., verpakking, verzending, vervoersdocumenten, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.

LEVERING VAN BEWERKTE PRODUCTEN

 1. Ingeval COSMETIZE B.V. opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van de wederpartij bewerkte (c.q. samengestelde) producten is de wederpartij verplicht tot aanlevering van voor het proces van bewerking geschikt materiaal in voldoende hoeveelheden. Zolang de afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, is COSMETIZE B.V. gerechtigd haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten.
 2. COSMETIZE B.V. is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef, model, monster of voorbeeld ter goedkeuring aan de wederpartij te zenden indien zulks bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk door de wederpartij is bedongen.
 3. Alle kosten van de drukproef, het model, monster of voorbeeld worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De presentaties die gegeven worden door COSMETIZE B.V. zijn enkel om een indruk te geven hoe een product eruit gaat zien, doch hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De presentaties kunnen enigszins afwijken van het originele product.
 5. De geleverde aantallen mogen maximaal 10% afwijken van het aantal door COSMETIZE B.V. in bestelling genomen producten. COSMETIZE B.V. zal onder leveringen crediteren en overleveringen factureren in een correctiefactuur.

RECLAME

 1. De controle op de hoeveelheid berust bij de wederpartij. Wordt door de wederpartij niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst over de hoeveelheden gereclameerd dan worden de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten geacht als juist te zijn erkend.
 2. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 dagen na levering bij COSMETIZE B.V. te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht de geleverde artikelen en/of diensten te hebben goedgekeurd.
 3. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.
 4. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren.
 5. Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen dat COSMETIZE B.V. de reclame beschouwt als tijdig of terecht.
 6. Indien de artikelen na de aflevering ervan wat betreft aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, beschadigd of over verpakt, vervalt elk recht tot reclame.
 7. Indien de wederpartij met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame terecht is, zal COSMETIZE B.V. uitsluitend gehouden zijn de artikelen, waarop de terechte reclame betrekking heeft, voor haar rekening te vervangen.

RETOURZENDINGEN

 1. COSMETIZE B.V. staat voor de kwaliteit van de te leveren goederen. De te leveren goederen zijn getest door een geaccrediteerd laboratorium en goedgekeurd door een daartoe bevoegde safety assessor (of de wederpartij heeft hier uitdrukkelijk vanaf gezien). Eenmaal door COSMETIZE B.V. geleverde goederen worden na levering conform de afspraken hieromtrent door COSMETIZE B.V. nimmer teruggenomen, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. (Externe) feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de goederen die na de levering plaatsvinden laat het voorgaande onverlet.
 2. COSMETIZE B.V. is gerechtigd de teruggezonden artikelen ter beschikking van de wederpartij voor diens kosten, rekening en risico te houden of te doen houden, indien deze niet op grond van een gerechtvaardigde reclame zijn terug gezonden.
 3. Het bepaalde in de artikelen 19 en 20 is van toepassing met inachtneming van het in de artikelen 32 t/m 38 en 42 van deze leveringsvoorwaarden.

BETALING

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen aan COSMETIZE B.V. te geschieden in euro’s voorafgaand aan de leveringen. COSMETIZE V. is gerechtigd elektronisch te factureren, waarmee de wederpartij zich nu reeds voor als dan akkoord verklaart.
 2. De wederpartij is na verloop van de overeengekomen betalingstermijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in Wederpartij is vanaf het moment van verzuim – zonder nadere ingebrekestelling – wettelijke handelsrente verschuldigd tot het moment dat wederpartij bevrijdend aan COSMETIZE B.V. heeft betaald met bewijs van kwijting.
 3. Iedere verplichting van een wederpartij is terstond opeisbaar ingeval de wederpartij faillissement, surseance van betaling of toelating tot een schuldsaneringsregeling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (geheel of gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd.
 4. Door COSMETIZE B.V. ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de hierna bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de verschuldigde administratiekosten en de rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de wederpartij anders aangeeft.
 5. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door COSMETIZE B.V. afzonderlijk worden gefactureerd.

KOSTEN

 1. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn begrepen, welke door COSMETIZE B.V. worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, de verplichting tot vergoeding van schade ingeval van niet-nakoming daaronder begrepen, komen volledig ten laste van de wederpartij.

OVERMACHT

 1. COSMETIZE B.V. is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst, noch tot vergoeding van schade die ontstaat door het niet nakomen van die verplichting(en), indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht (schuldeisersovermacht daaronder begrepen). Onder overmacht in dit artikel wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van:
  a. Problemen bij toeleveranciers;
  b. Brand
  c. Bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen);
  d. Overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder – maar niet beperkt tot – in -en uitvoerverboden en overige reisbelemmeringen;
  e. Een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van COSMETIZE B.V. of een door COSMETIZE B.V. ingeschakelde derde partij;
  f. Oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg;
  g. Sabotage
  h. Vervoersstremmingen;
  i. Transportvertragingen;
  j. Stroomstoringen;
  k. Internetstortingen (e-mailverkeer daaronder begrepen);
  l. Computer vredebreuk door een derde;
  m. Voorraadtekorten.
 2. COSMETIZE B.V. is gerechtigd de levering in geval van overmacht gedurende een door COSMETIZE B.V. te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn. COSMETIZE B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat COSMETIZE B.V. haar verbintenis had moeten nakomen. Indien COSMETIZE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van COSMETIZE B.V. tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn COSMETIZE B.V. verkrijgt bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door COSMETIZE B.V. geleverde goederen. Voorde betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden, in eigendom over te dragen of aan een derde in gebruik te geven.
 2. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico’s te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te Voorts is de wederpartij verplicht op eerste verzoek ten behoeve van COSMETIZE B.V. alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan COSMETIZE B.V. verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. COSMETIZE B.V. is slechts aansprakelijk voor schade die wederpartij lijdt en die het gevolg is van een aan COSMETIZE toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met wederpartij, met inachtneming van de bepalingen over aansprakelijkheid en vrijwaring in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden;
 2. COSMETIZE B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die direct of indirect het gevolg is van:
  a. Een gebeurtenis, die buiten haar macht ligt;
  b. Enige daad of nalatigheid van de wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de wederpartij te werk zijn gesteld;
  c. Ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring door de wederpartij van de afgeleverde artikelen;
  d. Handelen door de wederpartij dat niet geheel conform de instructies inzake beschermen van de kwaliteit en houdbaarheid van de goederen;
  e. Door of namens wederpartij aan COSMETIZE B.V. verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.
 3. Indien COSMETIZE B.V. naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van eindgebruikers op grond van een gebrek aan de leverde goederen, is de wederpartij verplicht om medewerking te verlenen aan zulke maatregelen. COSMETIZE B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de wederpartij lijdt door geïnitieerde recall-acties.
 4. De te leveren goederen zijn getest door een geaccrediteerd laboratorium en goedgekeurd door een daartoe bevoegde safety assessor (of de wederpartij heeft hier voor eigen rekening en risico uitdrukkelijk vanaf gezien). COSMETIZE B.V. heeft daarmee – voor zover voor haar mogelijk – de kwaliteit van de door haar te leveren goederen gegarandeerd. Daarmee voldoet COSMETIZE B.V. op het moment van leveren aan al haar (wettelijke) verplichtingen en kan zij later door de wederpartij als gevolg van enige testresultaten nimmer aansprakelijk gehouden worden.
 5. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij uit welken hoofde ook jegens COSMETIZE B.V. vervallen in ieder geval na het verstrijken van drie maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens COSMETIZE B.V. kan aanwenden.
 6. Wederpartij vrijwaart COSMETIZE B.V. voor vorderingen die derden (direct of indirect) tegen COSMETIZE B.V. instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor COSMETIZE B.V. niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De wederpartij is gehouden om COSMETIZE B.V. op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor COSMETIZE B.V. mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit artikel.
 7. De aansprakelijkheid van COSMETIZE B.V. is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende geleverde artikelen. COSMETIZE B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, letselschade en bedrijfsschade daaronder begrepen, behoudens in het geval deze is veroorzaakt door opzet en/of bewuste roekeloosheid van COSMETIZE B.V.

ZEKERHEID EN ONTBINDING

 1. COSMETIZE V. is gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij tekortschieten van de wederpartij of bij gegronde vrees daarvoor, de nakoming van haar verplichtingen, zoals nog niet uitgevoerde leveranties en/of opdrachten, op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor tijdige betaling.
 2. Indien de wederpartij met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle vorderingen van COSMETIZE B.V. op de wederpartij terstond en ineens opeisbaar en is COSMETIZE B.V. gerechtigd voor verdere nakoming van haar verplichtingen deugdelijke zekerheid te verlangen.|
 3. Ingeval wederpartij een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met COSMETIZE B.V. niet of deels niet nakomt, is wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft COSMETIZE B.V. het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij en/of haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, zonder dat COSMETIZE B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan COSMETIZE B.V. toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die COSMETIZE B.V. in deze gevallen op de wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 4. Wederpartij heeft nimmer de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden als gevolg van (externe) feiten en omstandigheden die betrekking hebben op geleverde de goederen die na de levering plaatsvinden.

CONVERSIE

 1. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de wederpartij toepasselijk, beding nietig of vernietigbaar mocht blijken, dan zal dit beding worden vervangen door een rechtsgeldig beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.

TOEPASSELIJK RECHT

 1. Alle transacties waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar COSMETIZE B.V. haar vestiging heeft.